Odpowiedzialność

Filozofia przedsiębiorstwa

Jako przedsiębiorstwo niezależne możemy działać swobodnie i niebiurokratycznie, a przede wszystkim w sposób zawsze ukierunkowany na naszych Klientów.

Życzenia naszych klientów z branży przemysłowej i motoryzacyjnej znajdują się w centrum naszych działań, ponieważ tylko w ten sposób możemy rozwijać się w naszych kluczowych obszarach i tym samym zabezpieczyć przyszłość naszych pracowników1 w naszych zakładach. Filozofia ta znajduje również odzwierciedlenie w naszej strukturze korporacyjnej, obejmującej spółkę holdingową, jednostkę biznesową Stal oraz jednostkę biznesową Aluminium, które są indywidualnie dostosowane do potrzeb naszych klientów i działają niezależnie we wszystkich lokalizacjach.

Sukces naszego przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla przyszłych inwestycji, np. w sieć obsługi naszych klientów, optymalizację procesów, technologię maszyn, edukację lub logistykę, aby stworzyć podstawę wydajności ekonomicznej i satysfakcji klientów.

Nasza opierająca się na wartościach kultura korporacyjna, która łączy w sobie swobodęprzedsiębiorczości z otwartym, ukierunkowanym i przede wszystkim opartym na szacunku zarządzaniem, czyni z nas kompetentnego partnera. Przywiązujemy najwyższą wagę do niezawodnie wysokich standardów jakości, możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy i wspierania naszych pracowników, a także starannego obchodzenia się ze środowiskiem i energią. Każdy z tych celów jest dla nas równie ważny.

Gwarantujemy najwyższą jakość

Jesteśmy zadowoleni dopiero wtedy, gdy nasi klienci są zadowoleni! Dlatego też zapewnienie stałej, wysokiej jakości naszych produktów i usług ma najwyższy priorytet. Zdajemy sobie sprawę z oczekiwań naszych zleceniodawców. Wdrażamy je zgodnie z obowiązującymi normami i pod stałą kontrolą w gotowych, szytych na miarę rozwiązaniach najwyższej jakości. Każdy pracownik przyczynia się do jakości naszych produktów i usług poprzez swoje osobiste osiągnięcia. Jesteśmy z tego dumni.

Polityka jakości

Jako przedsiębiorstwo jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na naszych klientach i ich zadowoleniu. Chcemy to osiągnąć poprzez ciągłe podnoszenie jakości produktów i usług. Klient wyznacza przy tym standardy jakości.

 • Wysoką jakość uznajemy za podstawę naszego trwałego sukcesu. Zarząd i kierownictwo ponoszą odpowiedzialność za jakość oraz określają politykę jakości i strategiczne cele jakościowe. Prowadzimy regularne oceny skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Rozpoznajemy oczekiwania formułowane przez naszych klientów, wdrażamy je i realizujemy strategię "zero błędów". Tak samo rozwijamy produkty i usługi, które wykraczają poza oczekiwania naszych klientów lub nie zostały jeszcze w ten sposób sformułowane.
 • Konsekwentnie stosujemy, monitorujemy i stale doskonalimy system zarządzania jakością w ramach współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
 • Przestrzegamy wymogów prawnych i urzędowych, zbiorów reguł i innych obowiązujących przepisów, które stanowią dla nas minimalne standardy. Jesteśmy również zaangażowani w sprawę ochrony środowiska, prawa człowieka i oczekiwania społeczne.
 • Podstawę naszego sukcesu jako przedsiębiorstwa tworzą wykwalifikowani pracownicy, którzy dzięki odpowiedniej świadomości identyfikują się z polityką przedsiębiorstwa. Każdy pracownik jest osobiście zaangażowany w przestrzeganie standardów jakości i ponosi za nie odpowiedzialność decyzyjną.
 • We wszystkich procesach przedsiębiorstwa dążymy do jak największej eliminacji błędów i redukcji marnotrawstwa. Jakość bez wad jest zarówno celem, jak i zadaniem kierownictwa.
 • W ramach oceny trwałości zwiększa się ilość działań tworzących wartość dodaną w organizacji. Zastosowanie najlepszych dostępnych technologii, uwzględniających efektywność ekonomiczną, gwarantuje wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska procesy.

Zapewniamy pracę i chronimy naszych pracowników

Jednym z nadrzędnym celów naszego działania jest zapewnienie przyszłości pracownikom i przedsiębiorstwu. Za tym opowiadamy się z pasją i zaangażowaniem, w zespole wraz ze wszystkimi pracownikami. Załoga jest czynnikiem decydującym o naszym sukcesie. Jej kompetencje i doświadczenie, a przede wszystkim duża motywacja czynią nas silnymi. Dlatego dbamy o maksymalne bezpieczeństwo pracy i kompleksową opiekę zdrowotną. Ukierunkowane kształcenie i szkolenia są równie istotne jak działania techniczne lub organizacyjne w celu zapewnienia najlepszych warunków pracy i maksymalnego bezpieczeństwa pracy.

Polityka na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Zapewniamy, że wszystkie odpowiednie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia są przez nas realizowane na wyższym poziomie niż wymagany.
 • Nasi pracownicy są dla nas szczególnie ważni! Poprzez rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz środki ochrony indywidualnej gwarantujemy maksymalne bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 • Kadra zarządzająca jest kompetentna i bezpośrednio odpowiedzialna w swoich obszarach za bezpieczeństwo pracy i zdrowie zarówno swoich pracowników, jak i osób trzecich. Powinna ona stanowić wzór postępowania dla pracowników i motywować ich do maksymalnego bezpieczeństwa pracy.
 • Oczekujemy, aby wszyscy pracownicy przejęli odpowiedzialność za bezpieczeństwo, a dotyczy to zarówno własnego bezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwa osób i urządzeń, z którymi pracujemy.
 • Konsekwentnie analizujemy okoliczności, które doprowadziły lub mogły doprowadzić do wypadku w miejscu pracy. Wdrażamy działania naprawcze/korygujące. Ponieważ: Wypadki nie są nigdy przypadkami i są sprzeczne z naszą filozofią przedsiębiorstwa.

Pracujemy długofalowo

Jako jedno z wiodących przedsiębiorstw niezależnych w zakresie produkcji, dystrybucji i obróbki produktów ze stali i aluminium przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych. Nasza polityka na rzecz ochrony środowiska ma pomóc w uświadomieniu sobie naszej odpowiedzialności za ochronę i utrzymanie zasobów naturalnych w naszym codziennym działaniu.

Surowce, które sprowadzamy poprzez sieć międzynarodową global, charakteryzują się wysokim wskaźnikiem recyklingu. Stal i aluminium od wielu dziesięcioleci należą do najważniejszych i najprzyjaźniejszych dla środowiska materiałów w wielu branżach i obszarach zastosowań. Produkty ze stali i aluminium stały się integralną i nieodłączną częścią naszego życia. Dlatego naszym obowiązkiem jest odpowiedzialna produkcja i obróbka dalsza.

Polityka na rzecz ochrony środowiska

 • Identyfikujemy - w miarę możliwości jeszcze na początkowym etapie - oddziaływanie naszych procesów na środowisko, monitorujemy je i poddajemy stałej ocenie. Ciągle pracujemy nad zredukowaniem zużycia zasobów naturalnych i energii oraz zminimalizowania powstających emisji i odpadów, aby tym samym przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.
 • Przy zakupie surowców i materiałów pomocniczych oraz realizowanych inwestycjach preferujemy alternatywy bardziej przyjazne dla środowiska - przy uwzględnieniu potrzeb gospodarczych. Wszystkich dostawców i kontrahentów naszego przedsiębiorstwa włączamy w starania podejmowane na rzecz lepszej ochrony środowiska.
 • Promujemy świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko naturalne wśród pracowników oraz wszystkich osób, które działają na nasze zlecenie oraz dbamy o to, aby w obszarach związanych ze środowiskiem promować edukację, szkolenia i kształcenie ustawiczne.
 • W ramach ciągłego doskonalenia dążymy do tego aby oprócz oczywistego przestrzegania wszelkich wymogów prawnych i standardów środowiskowych nie tylko dotrzymywać dopuszczalnych wartości lecz osiągać wartości niższe od ustalonych norm.
 • Prowadzimy otwarty i konstruktywny dialog na temat wyzwań produkcji przyjaznej dla środowiska, zarówno w ramach przedsiębiorstwa, jak i z zainteresowanymi stronami. Regularnie informujemy o stanie ochrony środowiska i nowych celach w przedsiębiorstwie.

Redukujemy nasze zużycie energii

W ramach systemu zarządzania jakością stale pracujemy nad tym, aby oszczędzać energię i surowce oraz zminimalizować emisje i odpady. Ochronę naszych zasobów naturalnych postrzegamy jako wspólne zadanie, w które włączamy naszych dostawców i partnerów, podobnie jak każdego pojedynczego pracownika.

Dzięki nowoczesnym maszynom wykorzystującym najnowszą technologię stosujemy innowacyjne metody uszlachetniania i obróbki. Dodatkowo dynamiczne koncepcje logistyczne nie tylko wnoszą wkład do energooszczędnego procesu produkcji i dystrybucji z możliwie najmniejszym wpływem na przyrodę i środowisko naturalne, lecz również do konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa.

Polityka energetyczna

 • Realizujemy wytyczne i cele polityki energetycznej przy równoczesnym przestrzeganiu wymogów prawnych.
 • Zapewniamy wymagane do tego warunki finansowe i strukturalne.
 • Zmierzamy do zminimalizowania wykorzystania zasobów naturalnych - w szczególności energii - przy uwzględnieniu warunków gospodarczych i opracowujemy na tej podstawie cele strategiczne i operacyjne.
 • Kształtujemy nasze procesy produkcyjne w sposób energetycznie efektywny, aby w miarę możliwości unikać negatywnego wpływu na środowisko naturalne lub zminimalizować obciążenia, których nie da się wyeliminować.
 • Przy nowych inwestycjach i modernizacjach uwzględniany dostępną technologię przy wykorzystaniu energooszczędnych maszyn i procesów - o ile jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Dążymy również do efektywnego energetycznie zakupu produktów i usług.
 • Sprawdzamy nasze maszyny i procesy pod kątem potencjału oszczędności energii i podejmujemy działania mające na celu wyeliminowanie zakłóceń lub zminimalizowanie ich następstw.
 • Zwiększamy poczucie odpowiedzialności za wykorzystanie energii u naszych pracowników na wszystkich szczeblach firmy. Włączamy wszystkich pracowników w implementację i realizację systemu zarządzania energią i określamy ich zadania oraz obowiązki.
 • Wprowadzamy środki mające na celu przestrzeganie wymogów systemu zarządzania energią przez naszych kontrahentów w naszych zakładach.
 • Zapewniamy zgodność z obowiązującymi wymogami dotyczącymi zużycia energii, zużycia energii i efektywności energetycznej.
 • Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie usług związanych z energią oraz systemu zarządzania energią.

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania Grupy Knauf Interfer Gruppe znajdą Państwo tutaj lub w zakładce Serwis / Do pobrania.

1Uwaga:
W treści dokumentu posłużyliśmy się w przeważającej mierze formą rodzaju męskiego, która odnosi się również do formy żeńskiej i innej w odniesieniu do wszystkich nazw zawodów, tytułów określających wykształcenie oraz innych określeń. Postanowiliśmy opowiedzieć się za czytelnością tekstu.

 

Kontakt

Knauf Interfer SE
Kiffward 34
47138 Duisburg
Niemcy

Proszę o kontakt:
Knauf Interfer Sp. z o.o.
ul, Arki Bożka 8
45-411 Opole, Polen
Tel. +48 77 41066-37
Wasza prośba