Staranność w łańcuchu dostaw

Staranność w łańcuchu dostaw

Nasza odpowiedzialność zgodnie z LkSG

Niemiecka ustawa o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) reguluje odpowiedzialność przedsiębiorstw za przestrzeganie praw człowieka w globalnych łańcuchach dostaw. Obejmuje to na przykład ochronę przed pracą dzieci i prawo do godziwego wynagrodzenia, a także ochronę środowiska. Od 1 stycznia 2024 r. ustawa ta ma również zastosowanie do Knauf Interfer SE, a tym samym również do wszystkich spółek córek w Niemczech i za granicą.

 

 

Pozycje prawne objęte ochroną

Niemiecka ustawa o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) formułuje 13 chronionych pozycji prawnych, które muszą zostać uwzględnione przez zobowiązane przedsiębiorstwa w analizie ryzyka. Dotyczy to zarówno ich własnego obszaru działalności, jak i łańcucha dostaw. Są one podzielone na "prawa człowieka" i "prawa środowiskowe".

Celem jest zapobieganie ryzykom związanym z prawami człowieka lub ochroną środowiska, minimalizowanie ich lub zaprzestanie naruszania tych zobowiązań. W tym celu zobowiązane przedsiębiorstwa muszą identyfikować, ważyć i, w razie potrzeby, priorytetyzować ryzyka z obu obszarów.

Czy chcą Państwo zgłosić incydent?
Tutaj znajdą Państwo link do
... systemu zgłaszania incydentów

 

Deklaracja zasad strategii
Grupy Knauf Interfer
w zakresie praw człowieka
 

 

Prawa człowieka
Prawa środowiskowe
 • Praca dzieci
 • Praca przymusowa
 • Niewolnictwo
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Nieposzanowanie wolności zrzeszania się
 • Nierówne traktowanie w zatrudnieniu
 • Niegodziwe wynagrodzenie
 • Przymusowa eksmisja
 • Korzystanie z usług prywatnych lub publicznych służb ochrony
 • Zakaz stosowania rtęci
 • Zakaz stosowania trwałych zanieczyszczeń organicznych
 • Zakaz eksportu niebezpiecznych odpadów
 • Szkodliwe zanieczyszczenie gleby, wody lub powietrza

Nasze zadanie jako przedsiębiorstwa

1. Deklaracja zasad strategii w zakresie praw człowieka 

 • Sformułowanie deklaracji zasad strategii w zakresie praw człowieka
 • Przyjęcie deklaracji zasad przez kierownictwo przedsiębiorstwa

2. Zakres odpowiedzialności wewnątrz przedsiębiorstwa

 • Stworzenie dwupoziomowego systemu odpowiedzialności
 • Wyznaczenie odpowiedzialności za operacyjną realizację obowiązków w zakresie zachowania należytej staranności
 • Wyznaczenie pełnomocnika ds. praw człowieka w celu wewnętrznego monitorowania obowiązków w zakresie zachowania należytej staranności

3. Zarządzanie ryzykiem / analiza ryzyka

 • Włączenie systemu zarządzania ryzykiem do istotnych procesów biznesowych
 • Przeprowadzanie abstrakcyjnych i konkretnych analiz ryzyka
 • Identyfikacja, ważenie i priorytetyzacja ryzyka
 • Monitorowanie ryzyka

4. Procedura składania skarg

 • Publikacja funkcjonującego mechanizmu składania skarg
 • Dostępność dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy

5. Środki zapobiegawcze

 • Coroczny i doraźny przegląd skuteczności środków zapobiegawczych
 • Wdrożenie strategii praw człowieka w istotnych procesach biznesowych
 • Opracowywanie i wdrażanie odpowiednich strategii zakupowych i praktyk zakupowych
 • Prowadzenie szkoleń w istotnych obszarach działalności
 • Wdrożenie środków kontroli opartych na ryzyku
 • Włączenie środków zapobiegawczych do relacji biznesowych z bezpośrednimi dostawcami

6. Środki zaradcze

 • Natychmiastowe zakończenie naruszeń zobowiązań w zakresie należytej staranności we własnym obszarze działalności
 • Koncepcja zakończenia lub zminimalizowania naruszeń obowiązku zachowania należytej staranności przez bezpośrednich partnerów biznesowych
 • Zakończenie relacji biznesowej jako ostateczność
 • Coroczny i doraźny przegląd skuteczności środków zaradczych

7. Raport roczny

 • Bezpłatna publikacja rocznego raportu z wypełnienia zobowiązań w zakresu należytej staranności
 • Dokumentacja wewnętrzna dotycząca wypełniania zobowiązań w zakresu należytej staranności

Procedura składania skarg

Wszyscy pracownicy, partnerzy biznesowi lub inni interesariusze Knauf Interfer SE są wzywani do zgłaszania możliwych naruszeń ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) za pośrednictwem portalu sprawozdawczego. Wszystkie zgłoszenia można przesyłać anonimowo i poufnie. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie ono dokładnie przeanalizowane. Jeśli podejrzenie naruszenia zostanie potwierdzone, Knauf Interfer SE otworzy sprawę i rozpocznie odpowiednie działania. Aktualny status zgłoszenia można sprawdzić w dowolnym momencie za pośrednictwem portalu skarg i zażaleń.