Zorg in de toeleveringsketen

Zorg in de toeleveringsketen

Onze verantwoordelijkheid volgens de Duitse Supply Chain Due Diligence Act

De Duitse Supply Chain Due Diligence Act (LkSG) regelt de verantwoordelijkheid van bedrijven voor de naleving van mensenrechten in wereldwijde toeleveringsketens. Dit omvat bijvoorbeeld bescherming tegen kinderarbeid en het recht op eerlijke lonen, maar ook milieubescherming. Sinds 1 januari 2024 is deze wet ook van toepassing op Knauf Interfer SE en dus ook op alle dochterondernemingen in Duitsland en daarbuiten.

De beschermde rechtsposities

De Supply Chain Due Diligence Act (LkSG) formuleert 13 beschermde rechtsposities waarmee de verplichte bedrijven rekening moeten houden in de risicoanalyse. Dit geldt zowel voor hun eigen bedrijfsgebied als binnen de toeleveringsketen. Deze zijn onderverdeeld in "mensenrechten" en "milieurechten". 

Het doel is om mensenrechten- of milieurisico's te voorkomen, tot een minimum te beperken of een einde te maken aan de schending van deze verplichtingen. Daartoe moeten de verplichte bedrijven de risico's op beide gebieden identificeren, wegen en, indien nodig, prioriteren.

Wilt u een incident melden?
Dit is de link nar het
...meldingssysteem

 

Beleidsverklaring over de
Mensenrechten Strategie

van de Knauf Interfer Groep


 

 

Mensenrechten
Milieurechten
 • Kinderarbeid
 • Gedwongen arbeid
 • Slavernij
 • Veiligheid op het werk
 • Minachting van de vrijheid van vereniging
 • Ongelijke behandeling in arbeid
 • Ontoereikende lonen
 • Gedwongen uitzetting
 • Opdrachtgeverschap van particuliere en openbare beveiligingsbedrijven
 • Verbod op kwik
 • Verbod op persistente organische verontreinigende stoffen
 • Verbod op de export van gevaarlijk afval
 • Schadelijke bodem-, water- of luchtverontreiniging

Onze taak als bedrijf

1. Beleidsverklaring over de mensenrechtenstrategie

 • Formulering van een beleidsverklaring over de mensenrechtenstrategie
 • Indiening van de beleidsverklaring door de bedrijfsleiding

2. Interne bedrijfsverantwoordelijkheden

 • Vaststelling van een tweeledig stelsel van verantwoordelijkheden
 • Aanwijzing van verantwoordelijkheden voor de operationele uitvoering van due diligence-verplichtingen
 • Aanstelling van een mensenrechtenfunctionaris voor de interne monitoring van due diligence-verplichtingen

3. Risicobeheer / risicoanalyse

 • Een risicomanagementsysteem verankeren in de relevante bedrijfsprocessen
 • Uitvoeren van abstracte en concrete risicoanalyses
 • Identificeren, wegen en prioriteren van risico's
 • Monitoren van risico's

4. Klachtenprocedure

 • Publicatie van een functionerend klachtenmechanisme
 • Toegankelijkheid voor interne en externe belanghebbenden

5. Preventieve maatregelen

 • Jaarlijkse en ad-hocbeoordeling van de effectiviteit van preventieve maatregelen
 • Implementatie van mensenrechtenstrategie in de relevante bedrijfsprocessen
 • Ontwikkeling en implementatie van geschikte inkoopstrategieën en inkooppraktijken
 • Uitvoeren van trainingen op de relevante bedrijfsgebieden
 • Implementatie van op risico gebaseerde controlemaatregelen
 • Verankering van preventiemaatregelen in zakelijke relaties met directe leveranciers

6. Corrigerende maatregelen

 • Onmiddellijke beëindiging van inbreuken op due diligence-verplichtingen in de eigen werkeenheid
 • Concept voor het beëindigen of minimaliseren van schendingen van due diligence-verplichtingen door directe zakenpartners
 • Beëindiging van de zakelijke relatie als laatste redmiddel
 • Jaarlijkse en ad-hocbeoordeling van de doeltreffendheid van de herstelmaatregelen

7. Jaarverslag

 • Gratis publicatie van een jaarverslag over de naleving van de zorgvuldigheidsverplichtingen
 • Interne documentatie over het voldoen aan de due diligence verplichtingen

Klachtenprocedure

Alle medewerkers, zakenpartners of andere belanghebbenden van Knauf Interfer SE worden opgeroepen om mogelijke overtredingen van de Supply Chain Due Diligence Act (LkSG) te melden via het meldingsportaal. Alle meldingen kunnen anoniem en vertrouwelijk worden ingediend. Na ontvangst wordt uw melding zorgvuldig onderzocht. Als het vermoeden van een overtreding wordt bevestigd, zal Knauf Interfer SE een zaak openen en passende maatregelen nemen. De huidige status van uw melding kan op elk moment worden bekeken via het klachtenportaal.