Filozofia przedsiębiorstwa

Jako przedsiębiorstwo niezależne możemy działać swobodnie i niebiurokratycznie, a przede wszystkim w sposób zawsze ukierunkowany na naszych Klientów.

W centrum naszych działań stawiamy potrzeby naszych Klientów, gdyż jedynie w ten sposób możemy rozwijać się w naszych kluczowych obszarach i tym samym zapewnić przyszłość naszym pracownikom w poszczególnych zakładach. Niniejsza filozofia znajduje również odzwierciedlenie w strukturze naszego przedsiębiorstwa z operacyjnie autonomicznymi segmentami działalności, które koncentrują się na potrzebach naszych Klientów i funkcjonują międzymiejscowo.

Sukces naszego przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla przyszłych inwestycji, np. w sieć obsługi naszych Klientów, optymalizację procesów, technologię maszyn, edukację lub logistykę, aby stworzyć podstawę wydajności ekonomicznej i satysfakcji Klientów.

Oparta na wartościach kultura naszego przedsiębiorstwa, która łączy w sobie swobodę działalności z otwartym, ukierunkowanym i przede wszystkim opartym na szacunku zarządzaniem, czyni z nas kompetentnego i zaufanego partnera. Przykładamy ogromną wagę do wysokiego poziomu standardów jakościowych, najwyższego stopnia bezpieczeństwa pracy, wsparcia naszych pracowników oraz rozsądnego zarządzania środowiskiem i energią. Każdy z tych celów jest dla nas równie istotny.

Gwarantujemy najwyższą jakość

Jesteśmy zadowoleni dopiero wtedy, gdy zadowoleni są nasi Klienci! Dlatego najważniejszy priorytet stanowi zapewnienie stałego wysokiego poziomu jakości naszych produktów i usług. Zauważamy oczekiwania naszych zleceniodawców. Przekształcamy je w gotowe, indywidualnie dobrane rozwiązania o najwyższej jakości i efektywności, przy zachowaniu wszystkich aktualnych norm oraz stałej kontroli. Każdy pracownik przyczynia się dzięki swoim osobistym zasługom do jakości naszych produktów i usług. Z tego jesteśmy dumni..

Polityka jakości

 • Rozpoznajemy oczekiwania naszych Klientów, realizujemy je i spełniamy w ramach naszych możliwości.
 • Konsekwentnie stosujemy system zarządzania jakością, nadzorujemy go i ciągle doskonalimy we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
 • Systematycznie definiujemy dyrektywy, kompetencje, uprawnienia i zakresy odpowiedzialności.
 • Przestrzegamy przepisów prawnych, wymogów organów administracyjnych oraz innych obowiązujących regulacji.
 • Zarząd oraz menedżerowie dokonują regularnej oceny skuteczności systemu zarządzania jakością.
 • Poprzez ukierunkowane kształcenie i szkolenie wszystkich pracowników zapewniamy, że jesteśmy w stanie sprostać wysokim oczekiwaniom, które sami sobie stawiamy.

Zapewniamy pracę i chronimy naszych pracowników

Jednym z nadrzędnym celów naszego działania jest zapewnienie przyszłości pracownikom i przedsiębiorstwu. Za tym opowiadamy się z pasją i zaangażowaniem, w zespole wraz ze wszystkimi pracownikami. Załoga jest czynnikiem decydującym o naszym sukcesie. Jej kompetencje i doświadczenie, a przede wszystkim duża motywacja czynią nas silnymi. Dlatego dbamy o maksymalne bezpieczeństwo pracy i kompleksową opiekę zdrowotną. Ukierunkowane kształcenie i szkolenia są równie istotne jak działania techniczne lub organizacyjne w celu zapewnienia najlepszych warunków pracy i maksymalnego bezpieczeństwa pracy.

Polityka na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Zapewniamy, że wszystkie odpowiednie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia są przez nas realizowane na wyższym poziomie niż wymagany.
 • Nasi pracownicy są dla nas szczególnie ważni! Poprzez rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz środki ochrony indywidualnej gwarantujemy maksymalne bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 • Kadra zarządzająca jest kompetentna i bezpośrednio odpowiedzialna w swoich obszarach za bezpieczeństwo pracy i zdrowie zarówno swoich pracowników, jak i osób trzecich. Powinna ona stanowić wzór postępowania dla pracowników i motywować ich do maksymalnego bezpieczeństwa pracy.
 • Oczekujemy, aby wszyscy pracownicy przejęli odpowiedzialność za bezpieczeństwo, a dotyczy to zarówno własnego bezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwa osób i urządzeń, z którymi pracujemy.
 • Konsekwentnie analizujemy okoliczności, które doprowadziły lub mogły doprowadzić do wypadku w miejscu pracy. Wdrażamy działania naprawcze/korygujące. Ponieważ: Wypadki nie są nigdy przypadkami i są sprzeczne z naszą filozofią przedsiębiorstwa.

Pracujemy długofalowo

Jako jedno z wiodących przedsiębiorstw niezależnych w zakresie produkcji, dystrybucji i obróbki produktów ze stali i aluminium przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych. Nasza polityka na rzecz ochrony środowiska ma pomóc w uświadomieniu sobie naszej odpowiedzialności za ochronę i utrzymanie zasobów naturalnych w naszym codziennym działaniu.

Surowce, które sprowadzamy poprzez sieć międzynarodową global, charakteryzują się wysokim wskaźnikiem recyklingu. Stal i aluminium od wielu dziesięcioleci należą do najważniejszych i najprzyjaźniejszych dla środowiska materiałów w wielu branżach i obszarach zastosowań. Produkty ze stali i aluminium stały się integralną i nieodłączną częścią naszego życia. Dlatego naszym obowiązkiem jest odpowiedzialna produkcja i obróbka dalsza.

Polityka na rzecz ochrony środowiska

 • Identyfikujemy - w miarę możliwości jeszcze na początkowym etapie - oddziaływanie naszych procesów na środowisko, monitorujemy je i poddajemy stałej ocenie. Ciągle pracujemy nad zredukowaniem zużycia zasobów naturalnych i energii oraz zminimalizowania powstających emisji i odpadów, aby tym samym przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.
 • Przy zakupie surowców i materiałów pomocniczych oraz realizowanych inwestycjach preferujemy alternatywy bardziej przyjazne dla środowiska - przy uwzględnieniu potrzeb gospodarczych. Wszystkich dostawców i kontrahentów naszego przedsiębiorstwa włączamy w starania podejmowane na rzecz lepszej ochrony środowiska.
 • Promujemy świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko naturalne wśród pracowników oraz wszystkich osób, które działają na nasze zlecenie oraz dbamy o to, aby w obszarach związanych ze środowiskiem promować edukację, szkolenia i kształcenie ustawiczne.
 • W ramach ciągłego doskonalenia dążymy do tego aby oprócz oczywistego przestrzegania wszelkich wymogów prawnych i standardów środowiskowych nie tylko dotrzymywać dopuszczalnych wartości lecz osiągać wartości niższe od ustalonych norm.
 • Prowadzimy otwarty i konstruktywny dialog na temat wyzwań produkcji przyjaznej dla środowiska, zarówno w ramach przedsiębiorstwa, jak i z zainteresowanymi stronami. Regularnie informujemy o stanie ochrony środowiska i nowych celach w przedsiębiorstwie.

Redukujemy nasze zużycie energii

W ramach systemu zarządzania jakością stale pracujemy nad tym, aby oszczędzać energię i surowce oraz zminimalizować emisje i odpady. Ochronę naszych zasobów naturalnych postrzegamy jako wspólne zadanie, w które włączamy naszych dostawców i partnerów, podobnie jak każdego pojedynczego pracownika.

Dzięki nowoczesnym maszynom wykorzystującym najnowszą technologię stosujemy innowacyjne metody uszlachetniania i obróbki. Dodatkowo dynamiczne koncepcje logistyczne nie tylko wnoszą wkład do energooszczędnego procesu produkcji i dystrybucji z możliwie najmniejszym wpływem na przyrodę i środowisko naturalne, lecz również do konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa.

Polityka energetyczna

 • Realizujemy wytyczne i cele polityki energetycznej przy równoczesnym przestrzeganiu wymogów prawnych.
 • Zapewniamy wymagane do tego warunki finansowe i strukturalne.
 • Zmierzamy do zminimalizowania wykorzystania zasobów naturalnych - w szczególności energii - przy uwzględnieniu warunków gospodarczych i opracowujemy na tej podstawie cele strategiczne i operacyjne.
 • Kształtujemy nasze procesy produkcyjne w sposób energetycznie efektywny, aby w miarę możliwości unikać negatywnego wpływu na środowisko naturalne lub zminimalizować obciążenia, których nie da się wyeliminować.
 • Przy nowych inwestycjach i modernizacjach uwzględniany dostępną technologię przy wykorzystaniu energooszczędnych maszyn i procesów - o ile jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Dążymy również do efektywnego energetycznie zakupu produktów i usług.
 • Sprawdzamy nasze maszyny i procesy pod kątem potencjału oszczędności energii i podejmujemy działania mające na celu wyeliminowanie zakłóceń lub zminimalizowanie ich następstw.
 • Zwiększamy poczucie odpowiedzialności za wykorzystanie energii u naszych pracowników na wszystkich szczeblach firmy. Włączamy wszystkich pracowników w implementację i realizację systemu zarządzania energią i określamy ich zadania oraz obowiązki.
 • Wprowadzamy środki mające na celu przestrzeganie wymogów systemu zarządzania energią przez naszych kontrahentów w naszych zakładach.
 • Zapewniamy zgodność z obowiązującymi wymogami dotyczącymi zużycia energii, zużycia energii i efektywności energetycznej.
 • Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie usług związanych z energią oraz systemu zarządzania energią.

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania Grupy Knauf Interfer Gruppe znajdą Państwo tutaj lub w zakładce Serwis / Do pobrania.

 

Kontakt

Knauf Interfer SE
Kiffward 34
47138 Duisburg
Niemcy

Proszę o kontakt:
Brökelmann Polska Sp. z o.o.
ul, Arki Bożka 8
45-411 Opole, Polen
Tel. +48 77 41066-37
Wasza prośba